מדיניות פרטיות

SHARE MEDIA (להלן: "שייר מדיה"), המפעילה את אתר האינטרנט:

http://www.sharemedia.co.il/  ואת האפליקציה הסלולרית SHARE MEDIA (להלן: השירותים" או "אתר האינטרנט").

עמוד זה מודיע למשתמש על מדיניות הפרטיות של שייר מדיה בכל הקשור לאיסוף, שימוש וגילוי של מידע פרטי בעת השימוש בשירותים, וכן בבחירות המשתמש ביחס למידע הנ"ל. מדיניות הפרטיות של שייר מדיה מנוהלת באמצעות: Free Privacy Policy Website

שייר מדיה משתמשת במידע לצורך אספקת ושיפור השירותים. בשימוש המשתמש בשירותים, מסכים המשתמש לאיסוף והשימוש במידע, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות זו.  אלא אם נאמר אחרת במדיניות הפרטיות, המונחים במדיניות פרטיות זאת הינם בעלי משמעות זהה לתקנון שייר מדיה.

 

איסוף ושימוש במידע

שייר מדיה אוספת מספר סוגים של מידע למטרות שונות, והכל על מנת לספק ולשפר את השירותים הניתנים למשתמש.

 

סוגי המידע הנאסף

מידע אישי

במהלך השימוש בשירותים ייתכן והמשתמש יידרש לספק מידע אישי, ופרטי זיהוי אשר ישמשו ליצירת קשר ו/או לצורך זיהוי המשתמש (להלן: "המידע האישי"). המידע האישי יכלול בין היתר, אך לא רק, את הפרטים ,כדלקמן:

·         כתובת דוא"ל.

·         שם פרטי ושם משפחה.

·         מס' טלפון.

·         כתובת מגורים.

·         קבצי Cookies, ונתוני שימוש.

 

נתוני שימוש

המידע הנאסף ייתכן ויכלול נתונים מדפדפן האינטרנט של המשתמש בעת מתן השירותים ובאמצעות האינטרנט ו/או באמצעות השימוש באפליקציות סלולריות (להלן: "נתוני השימוש").

נתוני השימוש יכללו, בין היתר אך לא רק, את נתוני IP address, סוג דפדפן האינטרנט, גרסת דפדפן האינטרנט, מידע אודות עמודי השירותים בהם ביקר המשתמש, לרבות זמני שימוש, מידע סטטיסטי נוסף וכיוצ"ב.

במידה והשימוש בשירותים נעשה באמצעות מכשיר סלולרי, נתוני השימוש יכללו, בין היתר אך לא רק, גם את סוג המכשיר הסלולרי, מספר ID, כתובת IP של המכשיר הסלולרי, מערכת הפעלה, סוג דפדפן האינטרנט הסלולרי, וכן מידע סטטיסטי נוסף וכיוצ"ב.

 

 

 

 

 נתוני מעקב וקבצי Cookies

שייר מדיה עושה שימוש בקבצי Cookies ו/או טכנולוגיות דומות על מנת לפקח אחר פעילות המשתמש בכל הקשור למתן השירותים.

קבצי Cookies הינם קבצים בעלי מידע מועט היכולים לכלול מידע אנונימי של מזהה ייחודי. קבצי Cookies נשלחים לדפדפן האינטרנט של המשתמש ומאוחסנים במכשיר. טכנולוגיה נוספת בה נעשה שימוש הינה beacons, tags, scripts ו- scripts, בהם נעשה שימוש על מנת לאסוף מידע, לשפר ולנתח את השירותים הניתנים למשתמש.

בכל שלב המשתמש יכול להורות לדפדפן האינטרנט לסרב לעשות שימוש בקבצי Cookies ו/או לקבל אינדיקציה מתי קובץ Cookies נשלח. אולם, במידה והמשתמש יסרב לעשות שימוש בקבצי Cookies ייתכן והמשתמש לא יוכל לעשות שימוש בשירותים, כולם או מקצתם.

דוגמות לשימוש בקבצי Cookies:

·         Session Cookies. השימוש בקבצים אלה נעשה לצורך מתן השירותים.

·         Preference Cookies. השימוש בקבצים אלה נעשה על מנת לשמור את העדפות המשתמש ביחס לשירותים והגדרות שונות.

·         Security Cookies. השימוש בקבצים אלה נעשה למטרות אבטחה.

 

שימוש במידע

שייר מדיה עושה שימוש במידע הנאסף למטרות שונות, כדלקמן:

·         על מנת לספק ולתחזק את השירותים.

·         על מנת ליידע את המשתמש על שינויים בשירותים.

·         על מנת לאפשר למשתמש לעשות שימוש בפיצ'רים אינטראקטיביים, במידה ויבחר.

·         על מנת לספק תמיכה למשתמש.

·         על מנת לבצע ניתוח מידע ו/או על מנת לקבל מידע חיוני לצורך שיפור השירותים.

·         על מנת לפקח על השימוש בשירותים.

·          לזהות, למנוע ולטפל בבעיות טכניות.

 

העברת מידע

המידע של המשתמש הכולל מידע אישי, ייתכן ויועבר ו/או יתוחזק על ידי מחשבים מחוץ לתחומי מדינת המשתמש, הוראות הדין ביחס להגנת המידע עשויים להיות שונים מאלו של מדינת המשתמש.

תשומת לב המשתמש, כי כל המידע הנאסף, לרבות כל הנתונים ומידע אישי מועבר לישראל ומעובד שם. מובהר, כי הסכמתך למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה להעברת המידע בהתאם לאמור לעיל.

שייר מדיה נקוט בכל הצעדים הסבירים דרושים, על מנת להבטיח שהמידע ונתוני המשתמש יטופלו באופן מאובטח ובהתאם למדיניות פרטיות זה.

 גילוי נתונים

דרישה משפטית

שייר מדיה תהיה רשאית לגלות את מידע אישי של המשתמש בקרות אחד מן האירועים שלהלן:

·         על מנת לעמוד בהתחייבויות משפטיות.

·         על מנת להגן על זכויותיה של שייר מדיה.

·         על מנת למנוע ו/או לחקור עבירות אפשריות בכל הקשור לשירותים.

·         על מנת להגן על ביטחונם של המשתמשים בשירותים ו/או הציבור.

·         בכל מקרה בו תאלץ שייר מדיה ו/או מי מטעמה להתגונן מפני אחריות משפטית.

 

ביטחון מידע

ביטחון המידע של המשתמש חשוב לשייר מדיה. אולם, יש לזכור, כי שום שיטה של דירות מידע באמצעות האינטרנט ו/או אחסון מידע אינה מאובטחת ב- 100%. בעוד שייר מדיה שואפת להשתמש באמצעי אבטחה מקובלים, שייר מדיה ו/או מי מטעמה לא יכולים להבטיח ביטחון מידע מוחלט.

 

נותני שירותים

שייר מדיה עשויה להעסיק חברות צד שלישי ו/או אנשים פרטיים על מנת לסייע במתן השירותים (להלן: "נותני השירותים"), וזאת על מנת לספק למשתמש את השירותים מטעם שייר מדיה. לפיכך, לנותני השירותים תהא הגישה למידע של המשתמש, וזאת אך לשם מטרת אספקת השירותים. נותני השירותים פועלים מטעם שייר מדיה ומחויבים שלא לגלות מידע אישי אודות המשתמש ולעשות בו שימוש לכל מטרה אחרת.

 

ניתוח מידע

שייר מדיה עשויה לעשות שימוש בספקים צדדי ג' על מנת לפקח ולנתח את השימוש בשירותים.

·         Google Analytics

Google Analytics הינו שירות לניתוח פעילויות אינטרנט מטעם חברת Google, העוקב אחר התנועה והשימוש בשירותים. Google משתמשת בנתונים שנאספו כדי לעקוב אחר השימוש בשירותים ולפקח עליהם. מובהר, כי נתונים אלה חשופים לשירותים נוספים של Google. זאת ועוד, Google עשויה לעשות שימוש מסחרי בנתונים לצרכי שיווק, לרבות שיווק פרטני. לקבלת מידע נוסף אודות נהלי הפרטיות של Google, ראה:  

https://policies.google.com/privacy?hl=en

 קישורים לאתרים אחרים

השירותים עשויים להכיל קישורים לאתרים אשר אינם מופעלים  על ידי שייר מדיה ו/או אינם בשליטת שייר מדיה. ככל והמשתמש יבחר ללחוץ על קישור לאתר צד ג', מומלץ למשתמש לעיון במדיניות הפרטיות ובתקנון אתר צד ג' הרלוונטי. לשייר מדיה אין כל שליטה ביחס לאתרים צדדי ג', לרבות ביחס למדיניות פרטיות של אותם אתרים.

 

פרטיות ילדים

השירותים אינם מופנים לאף אדם מתחת לגיל 18 (להלן: "ילדים"). שייר מדיה אינה אוספת במודע מידע אישי ביחס לילדים. במידה והמשתמש הינו הורה או אפוטרופוס של ילד אשר סיפק מידע אישי, נא צור קשר עם שייר מדיה. שייר מדיה נוקטת בכל הצעדים על מנת להסיר מידע אודות ילדים משרתיה.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

שייר מדיה עשויה לעדכן את מדיניות פרטיות זה מידי פעם לפעם. מדיניות הפרטיות המעודכנת תמצא באתר האינטרנט של שייר מדיה. שייר מדיה תדאג להודיע למשתמש באמצעות הודעת דוא"ל או באמצעות הודעה בולטת באתר האינטרנט, טרם כניסת השינויים במדיניות הפרטיות לתוקף. מומלץ לעיון במדיניות הפרטיות לאחר עדכונה.

 

יצירת קשר

 

לכל שאלה ביחס למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר באמצעות כתובת הדוא"ל: office@sharemedia.co.il